Záverečné testy

Monitorovací softvér (odporúčame používať iba v čase testu v učebniach)

Priebeh záverečného testu

Záverečný praktický test prebieha za rovnakých podmienok ako polsemestrálny test, až na niekoľko zmien:

  • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút)
  • úlohy majú formu grantovaného projektu, časť úloh tvorí povinnú časť (zvyčajne konštruktory a niektoré základné metódy) – bez ich vyriešenia nie je možné nechať si ohodnotiť úlohy v nepovinnej časti
  • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania). Úlohy sú na konci testu odoslané do Moodle
  • na rozdiel od polsemestrálneho testu je povolená navyše aj kompletná stránka predmetu PAZ1a s výnimkou riešení z cvičení (v závislosti od zadania).

Ostatné pravidlá sú totožné s polsemestrálnym testom.

Prihlasovanie na záverečné testy

  • prihlasovanie prebieha cez AIS
  • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, …)
  • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).