Zadanie 4

Najneskorší termín odovzdania: 23.10.2022 (nedeľa) o 18:00
Odovzdávané súbory: HomeTurtle.java, ClickPane.java

Cieľom tejto sady domácich zadaní je vytvoriť triedu HomeTurtle, ktorá rozširuje triedu Turtle a ktorá obsahuje nižšie predpísané metódy, a triedu ClickPane, ktorá rozširuje triedu WinPane.

Doplňujúce požiadavky:

 • riešenia, ktoré nebude možné skompilovať (t.j. riešenia so syntaktickými chybami) nebudú hodnotené,
 • zdrojový kód správne naformátujte (CTRL+SHIFT+F),
 • očakáva sa vhodne okomentovaný zdrojový kód
 • odporúčame pri riešení používať len poznatky, ktoré boli súčasťou 4. prednášky a na ňu nadväzujúcich cvičení (ak napr. použijete regulárne výrazy, očakávame, že nám budete vedieť komplexne vysvetliť ako sa vytvárajú a používajú regulárne výrazy v Jave),
 • %red% odoslané triedy musia obsahovať len metódy nevyhnutné pre fungovanie metód uvedených v zadaní.

E-mailové adresy na UPJŠ (1 bod)

Naučte korytnačky triedy HomeTurtle metódu toEmailAddress, ktoré pre zadané meno a priezvisko zamestnanca UPJŠ vráti jeho e-mailovú adresu. E-mailová adresa zamestnanca UPJŠ má formát meno.priezvisko@upjs.sk, kde meno a priezvisko sú napísané malými písmenami. Meno a priezvisko osoby sa nachádzajú v parametri osoba a sú oddelené jednou medzerou.\\
Príklad:

 • toEmailAddress("Janko HRASKO") = "janko.hrasko@upjs.sk"
 • toEmailAddress("Peter Chemik") = "peter.chemik@upjs.sk"
 • toEmailAddress("ALBERT MATEMATIK") = "albert.matematik@upjs.sk"

1
public String toEmailAddress(String name)

Tip: metóda toLowerCase triedy String

Počet skratiek (2 body)

Informatika je plná troj- a viacpísmenových skratiek (OOP, TCP, MQTT, SOAP, XSLT, RMI, CORBA, …) Do triedy HomeTurtle pridajte metódu countAcronyms. Táto metóda dostane ako parameter nenullovú referenciu na reťazec (objekt triedy String) a vráti počet informatických skratiek v tomto reťazci. Informatickou skratkou nazývame každý súvislý podreťazec tvorený aspoň troma veľkými písmenami anglickej abecedy.

Príklady:

 • countAcronyms("Čo vieš o TCP a UDP?") = 2
 • countAcronyms("Neskôr boli CORBA a RMI vytlačené SOAPom.") = 3
 • countAcronyms("self-verifying-DFA") = 1

1
public int countAcronyms(String r)

Pomoc pre hendikepovaných (3 body)

Rôzne poruchy nervového a svalového systému výrazne zhoršujú používanie počítačov – zvyčajnými vstupmi sú totiž klávesnica alebo myš. Dôsledkom takýchto porúch (napr. svalový tras a chvenie) môže byť akási obdoba koktavosti. Používateľ vtedy namiesto slova Java napíše Jaaaavvaa. Naučte korytnačky triedy HomeTurtle metódu sanitize, ktorá vráti referenciu na novovytvorený objekt triedy String, ktorého obsah vznikne odstránením duplicitných výskytov rovnakého znaku v rade za sebou.


1
public String sanitize(String s)

Príklady:

 • sanitize("Jaaavvaaa") = "Java"
 • sanitize("IIIssiel") = "Isiel"
 • sanitize("IIissiel") = "Iisiel"
 • sanitize("Odddstran duuuupllicitu") = "Odstran duplicitu"

%red%Úloha Pomoc pre hendikepovaných je bez evaulácie. To znamená, že evaluácia pre túto úlohu kontroluje iba prítomnosť metódy nie jej funkcionalitu. Plná kontrola evaluátorom bude zapnutá až po deadline hodnotiteľmi. Odporúčame si kód otestovať v Eclipse s vlastnými vstupnými parametrami. Toto odporúčanie platí aj pre úlohy s evaluátorom.

Web 3.0: HTML entity (2 body + 5 bodov)

Zobrazila sa vám niekedy webová stránka „divne“? Ak áno, možno bol dôvod ten, že tvorca stránky nekorektne uviedol kódovanie obsahu stránky. Okrem nastavenia kódovania zaujímavé riešenie priniesla aj HTML 4: znakové entity. Základná myšlienka spočívala v tom, že špeciálne znaky sa kódovali prostredníctvom sekvencie znakov. Napríklad znak < sa dá zapísať ako &amp;lt; alebo ako &lt;. A práve tá druhá možnosť je pre nás zaujímavá. Konkrétne, akýkoľvek znak môžeme v HTML4 zapísať pomocou znakovej entity ako &amp;#N;, kde N je kód tohto znaku v UNICODE kódovaní.

Viac o html znakových entitách nájdete tu:

 • http://pabi3.com/blog/html-znakove-a-dekadicke-entity/
 • http://www.google.sk/search?q=znakove+entity
 • http://www.google.sk/search?q=character+entities
 • http://jjohnyk.sweb.cz/web/entity.htm (online prevody)

Naučte korytnačky triedy HomeTurtle metódy charsToEntities a entitiesToChars. Každá z metód vráti referenciu na novovytvorený reťazec (objekt triedy String), ktorý obsahuje výsledok prevodu zadaného reťazca.


1
2
public String charsToEntities(String s)
public String entitiesToChars(String s)

Metóda charsToEntities (2 body) prevedie každý znak v zadanom reťazci na prislúchajúcu znakovú entitu. Výnimkou sú znaky anglickej abecedy (a-z, A-Z, 0-9), ktoré sa neprevádzajú.

Príklad:

 • charsToEntities("Počítač") = "Po&#269;&#237;ta&#269;"

Metóda entitiesToChars (5 bodov) prevedie každý výskyt znakovej entity (kódovanej ako &amp;#N;) na odpovedajúci znak. Môžete predpokladať korektný vstup, t.j., že prevádzaný reťazec nebude obsahovať znakové entity kódované iným spôsobom (hexadecimálne alebo pomenované znakové entity).

Príklad:

 • entitiesToChars("Po&#269;&#237;t&#097;&#269;") = "Počítač"

Pomôcka:

 • na prevod číselného reťazca na číslo môžete použiť metódu Integer.parseInt():

1
int c = Integer.parseInt("123");
 • na prevod čísla na číselný reťazec môžete použiť metódu Integer.toString():

1
String s = Integer.toString(123);
 • na vytvorenie podreťazca zadaného reťazca môžete použiť metódu substring:

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html

Mnohouholníky (4 body)

Naprogramujte triedu ClickPane rozšírujúcu triedu WinPane, ktorá klikaním do plochy umožní kresliť mnohouholníky s očíslovanými vrcholmi.

Klikacia plocha funguje nasledovne:

 • vrcholy mnohouholníka sa vytvárajú zatlačením ľavého tlačidla myši (využite onMousePressed), pričom miesto kliknutia je stredom vrcholu
  • ak sa práve vytvára nejaký mnohouholník, vytvorený vrchol sa pridá medzi vrcholy tohto mnohouholníka spojením s naposledy pridaným vrcholom mnohouholníka,
  • ak sa žiaden mnohouholník nevytvára, vytvorený vrchol bude prvým vrcholom nového vytváraného mnohouholníka,

* vrcholy sú znázornené oranžovou bodkou s polomerom 10, ktorá obsahuje poradové číslo bodky v rámci aktuálne naklikavaného mnohouholníka;

 • za sebou nasledujúce vrcholy mnohouholníka sú spojené čiarou
  • spojovacia čiara nezasahuje do vnútra bodiek znázorňujúcich spájané vrcholy,
  • spojovacia čiara leží na priamke určenej stredmi spájaných vrcholov,

* kliknutie na prvý vrchol (prislúchajúcu bodku) práve vytváraného mnohouholníka ukončí jeho kreslenie, t.j. ďalšie kliknutie do plochy znamená, že ideme kresliť nový mnohouholník.

Pomôcka:

 • na kreslenie do stredu môžete použiť metódu printCenter:

1
2
jozko.setDirection(90);
jozko.printCenter("Ahoj");
 • na prevod čísla na číselný reťazec môžete použiť metódu Integer.toString():

1
String s = Integer.toString(123);

 


Poznámky k evaluácii 4. sady – Mnohouholníky

„OK“ pri metóde znamená, že sa podarilo zrealizovať všetky testy a po skončení metódy ostala korytnačka v požadovanom stave. Neznamená to, že korytnačka nakreslila to, čo mala. Upozorňujeme, že evaluátor dokresľuje do grafických výstupov vizuálne značky (poloha korytnačky, významné body, podfarbenie, atď.), ktoré umožňujú rýchlu vizuálnu kontrolu riešenia.

Očakávané grafické výstupy evaluátora pre korektné riešenie: