0. sada domácich zadaní (Testovacia úloha)

Odovzdávaný súbor: SmartTurtle.java

Cieľom je vytvoriť triedu SmartTurtle, ktorá rozširuje triedu Turtle a ktorá obsahuje nižšie predpísanú metódu.

Doplňujúce požiadavky:

  • vo vytvorených metódach nevyužívajte príkazy center, setPosition, moveTo (v "spusťači" v metóde main ich použiť samozrejme môžete),
  • po vykonaní každej z metód nech je korytnačka na pozícii, kde bola pred jej vykonaním, a je natočená tým smerom, akým bola pred jej vykonaním,
  • nepredpokladajte bielu farbu pozadia kresliacej plochy (korytnačka musí nakresliť korektný obrázok pri akejkoľvek farbe kresliacej plochy),
  • zdrojový kód správne naformátujte (CTRL+SHIFT+F),
  • komentovaný zdrojový kód je vítaný,
  • pri riešení používajte len poznatky, ktoré boli súčasťou 1. prednášky a na ňu nadväzujúcich cvičení.

Vystredený štvorec

Vytvorte metódu centeredSquare, ktorá nakreslí štvorec so zadanou dĺžkou strany. Štvorec nech je ale nakreslený tak, že stred štvorca sa nachádza na aktuálnej pozícii korytnačky.

public void centeredSquare(double sideLength) {

}

Automatická evaluácia FAQ

Čo je to automatická evaluácia?

Evaluátor slúži na automatické overenie riešenia na niekoľkých vybraných vstupných parametroch. Máte teda priebežne spätnú väzbu o funkčnosti vášho riešenia. Body za úlohu prideľuje hodnotiteľ po prezretí výstupov z evaluátora a zdrojového kódu. Máte možnosť vyžiadať si code review. Prečítajte si detailnejšie pravidlá domácich zadaní.

Ako odoslať riešenie?

V Moodli si vyhľadajte príslušnú sadu zadaní. V časti Submission je možné vložiť súbor(y) - hľadajte tie s koncovkou .java. Po vložení súboru sa evaluácia spúšťa automaticky.

Editovať kód je možné priamo v Moodle. Po ukončení činnosti je potrebné uložiť zmeny a spustiť evaluáciu:

Nevidím žiaden výstup z evaluátora, čo s tým?

Je možné, že sa evaluácia nespustila (napr. pri úprave riešenia). Kliknite na Evaluate. Ak problém pretrváva, kontaktujte niekoho z prednášajúcich.

Kompilácia - failed, čo robiť?

Ak bola kompilácia neúspešná, skontrolujte si svoj kód v Eclipse. Ak je kód spustiteľný v Eclipse, tak si ešte overte, či máte správny názov triedy.

Prítomnosť a spustenie metódy - failed, čo robiť?

Najprv si overte, či metóda s daným názvom a parametrami je prítomná. Ďalej postupujte podľa chybovej hlášky, ktorú vidíte. Pri kreslení korytnačkou to je napríklad informácia o jej pozícii a natočení po skončení kreslenia.

Všetko je OK, je moje riešenie správne?

Nie vždy (rozhodujúci je zdrojový kód, evaluátor je len rýchla predbežná spätná väzba). Pri úlohách s grafickým výstupom sa kontrolujú len niektoré veci, napr. pozícia a natočenie korytnačky po dokreslení. Ak je to v danej úlohe dostupné, tak je potrebné skontrolovať výstupný obrázok.

Ako zhodnotiť obrázok z evaluácie?

Vo všeobecnosti platí, že evaluátor si nakreslí požadovaný obrázok červenou farbou. Vaše riešenie je kreslené čiernou farbou.

Príklad nesprávneho riešenia, kde bola zle zvolená dĺžka kroku:

Príklad nesprávneho riešenia, kde sa nič nevykreslilo, napr. ak sa na začiatku metódy zavolá this.penUp() a ďalej sa už nezavolalo this.penDown():

Príklad správneho riešenia:

Mám nesprávne riešenie, čo ďalej?

Nájsť chybu, opraviť a odoslať na evaluáciu znovu. Počet pokusov nie je (zatiaľ) limitovaný.