Základné informácie o predmete PAZ1a

Predmet PAZ1a (Programovanie, algoritmy, zložitosť) je povinným predmetom pre študentov prvého ročníka bakalárského štúdia odborov I (informatika), AI (aplikovaná informatika), ADUI (analýza dát a umelá inteligencia), M (matematika), EFM (ekonomická a finančná matematika) a IX (medziodborové štúdium informatiky). Jeho kreditová váha je 8 kreditov.

PAZ1a je prvým z trojice predmetov PAZ1a, PAZ1b a PAZ1c, ktoré obsahovo pokrývajú odporúčané kurikulum ACM-IEEE pre kurzy označované ako CS-1 a CS-2. Zameranie jednotlivých predmetov je:

 • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
 • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
 • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii s GUI.

Predmet PAZ1c narozdiel od predmetov PAZ1a a PAZ1b nie je povinný pre odbory IX, M a EFM (je však uvedený ako odporúčaný predmet v bloku C).

Organizácia výučby

Časová dotácia výučby predmetu PAZ1a v prezenčnej forme je 7 hodín týždenne. Tie sú rozdelené na:

 • 3 hodiny prednášok (pondelok 12:35-15:00, prednášková miestnosť SA1A1, bývalá P/01),
 • 2 hodiny cvičení (streda 08:00-09:30, počítačové učebne SA1C03, SA1C04, SA1C05),
 • 2 hodiny cvičení (štvrtok 09:50-11:20, počítačové učebne SA1C03, SA1C04, SA1C05).
 • Počas konania dištančnej výučby budú prednášky aj cvičenia online.

Hodnotenie

Hodnotenie je založené na získavaní bodov v jednotlivých kategóriach. Pre viac informácii možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1a.

Koncepcia výučby

Predmet PAZ1a využíva netradičnejšiu koncepciu úvodného kurzu programovania, ktorá je založená na prístupe "OO-first" (rovno sa začína objektovo-orientovaným programovaním). Dôležitým prvkom je vizuálizácia a použitie metafor v spojení s korytnačou grafikou realizovanou JPAZ2 frameworkom. V druhej časti semestra sa prechádza do systematického výkladu s dôrazom na dobrý objektový návrh. Viac informácií o koncepciách, z ktorých vychádza predmet PAZ1a, možno nájsť v článku Úvodný kurz programovania v Jave na PF UPJŠ z konferencie DidInfo 2011.

Matematické predpoklady

Predmet predpokladá, že študent má základné vedomosti zo základoškolskej matematiky a niektoré jednoduché znalosti zo stredoškolskej matematiky:

 • rozdiel medzi číslom a zápisom čísla, dvojková, desiatková a šestnástková sústava,
 • základy geometrie: uhly, rozdelenie uhlov podľa polohy, vnútorné uhly v trojuholníku,
 • súradnicový systém, vzdialenosť dvoch bodov v rovine, pravouhlé trojuholníky, Pytagorova veta,
 • deliteľnosť čísel, najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ, prvočísla, rozklad čísla na súčin prvočísel,
 • logické výrazy, logické spojky, negácie logických výrazov (De Morganove pravidlá), negácie výrazov so všeobecným a existenčným kvantifikátorom.

(Nielen) pre fajnšmekrov so záujmom o pochopenie aritmetiky s číslami s desatinnou čiarkou odporúčame: