Záverečné testy

Termíny hodnotenia

 • 23.12.2021 (štvrtok) od 9:00, online, zadanie
 • 10.1.2022 (pondelok) od 9:00, online, zadanie
 • 25.1.2022 (utorok) od 9:00, online, zadanie
 • 9.2.2022 (streda) od 9:00, online,
  • Obhajoba projektov 9.2.2022 (streda) po 15:00, online, (čas upresnime)

Zvyčajne je čas na riešenie od 9:00 do 13:00 a následne prebieha hodnotenie do 14:30. Hodnotenie jednotlivých úloh odporúčame absolvovať aj priebežne. Odporúčame sa prihlásiť do meetingu 4893269498 vo VIBE 10 minút pred začiatkom.

Priebeh záverečného testu

Záverečný praktický test prebieha za rovnakých podmienok ako polsemestrálny test, až na niekoľko zmien:

 • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
 • úlohy majú formu grantovaného projektu, časť úloh tvorí povinnú časť (zvyčajne konštruktory a niektoré základné metódy) - bez ich vyriešenia nie je možné nechať si ohodnotiť úlohy v nepovinnej časti,
 • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
 • na rozdiel od polsemestrálneho testu je dostupná navyše aj kompletná stránka predmetu PAZ1a s výnimkou riešení z cvičení (v závislosti od zadania).

Prihlasovanie na záverečné testy

 • prihlasovanie prebieha cez AIS,
 • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
 • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2020/2021

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2019/2020

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2018/2019

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2017/2018

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2016/2017

Zadanie testov v školskom roku 2015/2016

Zadanie testov v školskom roku 2014/2015

Zadanie testov v školskom roku 2013/2014

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2012/2013

Zadanie testov v školskom roku 2011/2012


Detailné informácie k záverečnému praktickému testu

Pred začiatkom testu:

 • Dozor vás usadí ku PC podľa zasadacieho poriadku (nie je možné používať vlastný notebook).
 • Zapnite PC - v prípade technických problémov, čo najskôr kontaktujte dozor.
 • Stiahnite si Monitorovací softvér a spustite ho.
  • Ako server uveďte: https://paz1a.ics.upjs.sk/test/
  • Kliknite na Pripojiť
  • Vyplňte svoje meno, vyberte svoju skupinu a miestnosť.
 • Zapnite Eclipse a vytvorte si prázdny Workspace (najjednoduchšie je zvoliť FileSwitch WorkspaceOther... a tam cez Browse si vybrať nejaký prázdny a zapamätateľný adresár.
 • Vytvorte si nový projekt (odporúča sa archetyp jpaz2-archetype-launcher alebo maven-archetype-quickstart).
 • V ďalšom okne alebo na ďalšej karte si otvorte stránku http://lms.ics.upjs.sk a prihláste sa do Moodle.
 • Prečítajte si pravidlá a poznámky (nižšie).
 • Zavolajte dozor - dozor overí, či máte prázdny workspace len s novovytvoreným projektom a tiež, či vám beží monitorovací softvér. V okne monitorovacieho sofvéru kliknite na tlačidlo Začať test.

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je do oznámeného času ukončenia testu
 • test trvá 4 hodiny, oficiálne v PC učebniach nie sú dovolené nápoje ani jedlá, pre každý prípad je však dobré mať po ruke nejaké tekutiny na doplnenie, prípadne nejako vysokoenergetické občerstvenie
 • mobilné telefóny a smart-hodinky sú vypnuté alebo v tichom režime - elektronické zariadenia musia byť počas testu odložené mimo dosah (nie na stole alebo stoličke)
  • aktuálny čas vidíte na PC, nepotrebujete pozerať na mobil
 • počas písomky nie je dovolené používať žiadne elektronické zdroje, internet je blokovaný s výnimkou:
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
  • dozor/hodnotiteľov zavoláte zdvihnutím ruky,
 • počas celého testu je aktívny monitorovací softvér,
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály než sú uvedené,
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse, textový editor, správcu súborov a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam. Workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty ani predpripravené súbory
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu a udelenie hodnotenia FX,
 • do Moodle sa odosielajú riešenia len kvôli archivácii, hodnotenie je realizované priebežne
 • ak si chcete nechať priebežne ohodnotiť riešenie prihláste sa, riešenie spravidla hodnotia dvaja hodnotitelia; nutná podmienka je mať testovací kód, na ktorom preukážete, že ste korektnosť svojho riešenia overovali