Záverečné testy

Termíny hodnotenia

Termíny hodnotenia budú upresnené začiatkom decembra. Každoročne sa koná záverečný test v 4 termínoch. Predtermín počas posledného týždňa semestra a 3 termíny počas skúškového obdobia. Termíny počas skúškového obdobia sú približne v 2 týždňových intervaloch.

 • 20.12.2019 (piatok) o 9:00 v SA1C03 (Zadanie)
 • 8.1.2020 (streda) o 9:00 v SA1C03 (Zadanie)
 • 21.1.2020 (utorok) o 9:00 v SA1C03
 • 6.2.2020 (štvrtok) o 9:00 v SA1C04
  • Obhajoba projektov 6.2.2020 (štvrtok) o 14:00 v SA1C04

Priebeh záverečného testu

Záverečný praktický test prebieha za rovnakých podmienok ako polsemestrálny test, až na niekoľko zmien:

 • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
 • úlohy majú formu grantovaného projektu, časť úloh tvorí povinnú časť (zvyčajne konštruktory a niektoré základné metódy) - bez ich vyriešenia nie je možné nechať si ohodnotiť úlohy v nepovinnej časti,
 • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
 • na rozdiel od polsemestrálneho testu je dostupná navyše aj kompletná stránka predmetu PAZ1a s výnimkou riešení z cvičení (v závislosti od zadania).

Prihlasovanie na záverečné testy

 • prihlasovanie prebieha cez AIS,
 • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
 • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2018/2019

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2017/2018

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2016/2017

Zadanie testov v školskom roku 2015/2016

Zadanie testov v školskom roku 2014/2015

Zadanie testov v školskom roku 2013/2014

Zadanie (niektorých) testov v školskom roku 2012/2013

Zadanie testov v školskom roku 2011/2012


Detailné informácie k záverečnému praktickému testu

Pred začiatkom testu:

 • Dozor vás usadí ku PC podľa zasadacieho poriadku (nie je možné používať vlastný notebook).
 • Zapnite PC - v prípade technických problémov, čo najskôr kontaktujte dozor.
 • Stiahnite si Monitorovací softvér a spustite ho.
  • Ako server uveďte: https://paz1a.ics.upjs.sk/test/
  • Kliknite na Pripojiť
  • Vyplňte svoje meno, vyberte svoju skupinu a miestnosť.
 • Zapnite Eclipse a vytvorte si prázdny Workspace (najjednoduchšie je zvoliť FileSwitch WorkspaceOther... a tam cez Browse si vybrať nejaký prázdny a zapamätateľný adresár.
 • Vytvorte si nový projekt (odporúča sa archetyp jpaz2-archetype-launcher alebo maven-archetype-quickstart).
 • V ďalšom okne alebo na ďalšej karte si otvorte stránku http://lms.ics.upjs.sk a prihláste sa do Moodle.
 • Prečítajte si pravidlá a poznámky (nižšie).
 • Zavolajte dozor - dozor overí, či máte prázdny workspace len s novovytvoreným projektom a tiež, či vám beží monitorovací softvér. V okne monitorovacieho sofvéru kliknite na tlačidlo Začať test.

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je do oznámeného času ukončenia testu
 • test trvá 4 hodiny, oficiálne v PC učebniach nie sú dovolené nápoje ani jedlá, pre každý prípad je však dobré mať po ruke nejaké tekutiny na doplnenie, prípadne nejako vysokoenergetické občerstvenie
 • mobilné telefóny a smart-hodinky sú vypnuté alebo v tichom režime - elektronické zariadenia musia byť počas testu odložené mimo dosah (nie na stole alebo stoličke)
  • aktuálny čas vidíte na PC, nepotrebujete pozerať na mobil
 • počas písomky nie je dovolené používať žiadne elektronické zdroje, internet je blokovaný s výnimkou:
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru
  • dozor/hodnotiteľov zavoláte zdvihnutím ruky,
 • počas celého testu je aktívny monitorovací softvér,
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály než sú uvedené,
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse, textový editor, správcu súborov a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam. Workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty ani predpripravené súbory
 • porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu a udelenie hodnotenia FX,
 • do Moodle sa odosielajú riešenia len kvôli archivácii, hodnotenie je realizované priebežne
 • ak si chcete nechať priebežne ohodnotiť riešenie prihláste sa, riešenie spravidla hodnotia dvaja hodnotitelia; nutná podmienka je mať testovací kód, na ktorom preukážete, že ste korektnosť svojho riešenia overovali