0. sada domácich zadaní (Testovacia úloha)

Odovzdávaný súbor: ChytraTurtle.java

Cieľom je vytvoriť triedu ChytraTurtle, ktorá rozširuje triedu Turtle a ktorá obsahuje nižšie predpísanú metódu.

Doplňujúce požiadavky:

  • vo vytvorených metódach nevyužívajte príkazy center, setPosition, moveTo (v "spusťači" v metóde main ich použiť samozrejme môžete),
  • po vykonaní každej z metód nech je korytnačka na pozícii, kde bola pred jej vykonaním, a je natočená tým smerom, akým bola pred jej vykonaním,
  • nepredpokladajte bielu farbu pozadia kresliacej plochy (korytnačka musí nakresliť korektný obrázok pri akejkoľvek farbe kresliacej plochy),
  • zdrojový kód správne naformátujte (CTRL+SHIFT+F),
  • komentovaný zdrojový kód je vítaný,
  • pri riešení používajte len poznatky, ktoré boli súčasťou 1. prednášky a na ňu nadväzujúcich cvičení.

Vystredený štvorec

Vytvorte metódu vystredenyStvorec, ktorá nakreslí štvorec so zadanou dĺžkou strany. Štvorec nech je ale nakreslený tak, že stred štvorca sa nachádza na aktuálnej pozícii korytnačky.

public void vystredenyStvorec(double dlzkaStrany) {

}