Základné informácie o predmete PAZ1a

Predmet PAZ1a (Programovanie, algoritmy, zložitosť) je povinným predmetom pre študentov prvého ročníka bakalárského štúdia odborov I (informatika), AI (aplikovaná informatika), M (matematika), EFM (ekonomická a finančná matematika) a IX (medziodborové štúdium informatiky). Jeho kreditová váha je 8 kreditov.

PAZ1a je prvým z trojice predmetov PAZ1a, PAZ1b a PAZ1c, ktoré obsahovo pokrývajú odporúčané kurikulum ACM-IEEE pre kurzy označované ako CS-1 a CS-2. Zameranie jednotlivých predmetov je:

  • PAZ1a - úvod do programovania a objektovo-orientovaného programovania,
  • PAZ1b - úvod do algoritmov a zložitosti,
  • PAZ1c - pokročilé OOP a tvorba komplexnejších aplikácii s GUI.

Predmet PAZ1c narozdiel od predmetov PAZ1a a PAZ1b nie je povinný pre odbory M a EFM (je však uvedený ako odporúčaný predmet v bloku C).

Organizácia výučby

Časová dotácia výučby predmetu PAZ1a v prezenčnej forme je 7 hodín týždenne. Tie sú rozdelené na:

  • 3 hodiny prednášok (pondelok 16:15-18:45, prednášková miestnosť SA1A1, bývalá P/01),
  • 2 hodiny cvičení (utorok 12:35-14:05),
  • 2 hodiny cvičení (štvrtok 7:05-8:35 alebo 10:45-12:15).

Hodnotenie

Hodnotenie je založené na získavaní bodov v jednotlivých kategóriach. Pre viac informácii možno nájsť na podstránke Hodnotenie predmetu PAZ1a.

Koncepcia výučby

Predmet PAZ1a využíva netradičnejšiu koncepciu úvodného kurzu programovania, ktorá je založená na prístupe "OO-first" (rovno sa začína objektovo-orientovaným programovaním). Dôležitým prvkom je vizuálizácia a použitie metafor v spojení s korytnačou grafikou realizovanou JPAZ2 frameworkom. V druhej časti semestra sa prechádza do systematického výkladu s dôrazom na dobrý objektový návrh. Viac informácií o koncepciách, z ktorých vychádza predmet PAZ1a, možno nájsť v článku Úvodný kurz programovania v Jave na PF UPJŠ z konferencie DidInfo 2011.