Polsemestrálny test

Informácie budú zverejnené neskôr.

Polsemestrálny test sa bude konať 29.10.2013 (utorok) počas cvičení. Polsemestrálny test pre študentov externého štúdia sa bude konať 8.11.2013 (piatok) počas cvičení.

Odporúčaná príprava:

Zadanie testu:

Oficiálny ťahák: MidtermTahak.pdf

Pravidlá:

 • čas na riešenie úloh je 90 minút, resp. do času ukončenia cvičení o 14:05 (odporúčame prísť aspoň 10 minút pre začiatkom cvičenia),
 • počas písomky nie je dovolené používať žiadne elektronické zdroje, internet je blokovaný s výnimkou:
 • nie je dovolená žiadna (elektronická aj neelektronická) komunikácia s kýmkoľvek okrem dozoru,
 • nie je dovolené používať žiadne zdroje ani materiály okrem oficiálneho ťaháku,
 • nie je dovolené používať žiadnu inú aplikáciu než Eclipse a webový prehliadač na prístup k povoleným webovým stránkam. Workspace nesmie obsahovať žiadne iné projekty ani súbory, okrem tried:
  • Midtermarka
  • MidtermPane
  • Spustac
 • závažné porušenie pravidiel má za následok okamžité ukončenie testu a udelenie hodnotenia FX,
 • úlohy sa odovzdávajú cez moodle (pravdepodobne bez možnosti spustenia automatickej evaluácie),
  • dôležité ja pamätať si svoje heslo do moodle (nezabudnite, že počas midtermu sa nebudete vedieť prihlásiť do mailovej schránky).

Čo si odporúčame priniesť:

 • vedomosti, zručnosti
 • niečo na písanie/maľovanie - kresliace pero; papier na písanie/maľovanie, zadanie a vytlačený oficiálny ťahák poskytneme

Odporúčame prísť aspoň 10 minút pred začiatkom!


"Záchranný" midterm:

 • je určený pre tých, ktorým z rôznych dôvodov (iných než systematická nezodpovedná príprava na predmet) midterm "nevyšiel" a hrozí im, že nesplnia povinné minimum z bloku "Testy a písomky počas semestra",
 • bude sa konať 8.11.2013 (piatok) o 14:25 v P/07 spolu s midtermom pre externistov,
 • v prípade záujmu o účasť sa nahláste najneskôr do utorka 5.11.2013 o 21:00 e-mailom Františkovi Galčíkovi,
 • "vstupenkou" na midterm je vyriešenie všetkých úloh z midtermu v roku 2011, z midtermu v roku 2012 a tohtoročného midtermu, riešenia je treba zaslať najneskôr do stredy 6.11.2012 do 21:00 svojmu cvičiacemu e-mailom (do kópie tzv. cc uveďte aj Františka Galčíka); cvičiaci pred/po štvrtkovom cvičení overí otázkami "autorstvo" riešenia,
 • body získané za "záchranný" midterm sa nezarátavajú do celkového hodnotenia,
 • získanými body za "záchranný" midterm je možné nahradiť body za midterm pri splňovaní podmienky povinného minima v bloku "Testy a písomky počas semestra"
  • Príklad: Z desaťminútoviek máte 15 bodov, z midtermu máte 11 bodov a zo záchranného midtermu máte 25 bodov. Do celkového bodového hodnotenia sa zaráta 15+11=26 bodov. 26 bodov je však málo na splnenie povinného minima. Nahradením bodov z midtermu bodmi z záchranného midtermu pri výpočte splnenia povinného minima, však toto povinné minimum bude splnené, pretože 15+25=40 bodov. Inými slovami: body za záchranný midterm vám nepomôžu získať lepšiu známku, ale môžu odvrátiť FX v dôsledku nesplnenia povinných miním.