Záverečné testy

Termíny hodnotenia

 • -20.12.2013 (piatok) o 9:15-
 • -10.1.2014 (piatok) o 9:00-
 • -24.1.2014 (piatok) o 9:00-
 • -6.2.2014 (štvrtok) o 9:00-

Priebeh záverečného testu

 • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
 • test je praktický, realizovaný v PC učebni,
 • úlohy majú formu grantovaného projektu, časť úloh tvorí povinnú časť (zvyčajne konštruktory a niektoré základné metódy) - bez ich vyriešenia nie je možné nechať si ohodnotiť úlohy v nepovinnej časti,
 • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
 • dostupná je Java dokumentácia a kompletná stránka predmetu PAZ1a s výnimkou riešení z cvičení

Prihlasovanie na záverečné testy

 • prihlasovanie prebieha cez AIS,
 • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
 • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Zadanie testov v školskom roku 2013/2014

Zadanie testov v školskom roku 2012/2013

Zadanie testov v školskom roku 2011/2012