JPAZ2 framework

JPAZ2 je framework pre podporu výučby princípov programovania a základných koncepcií objektovo-orientovaného programovania v Jave pre začiatočníkov. Framework je postavený na využití korytnačej grafiky a prieskumníka objektov. Prieskumník objektov umožňuje zobraziť a meniť hodnoty vlastností objektov a tiež spúšťať metódy objektov.

Ďalším významným cieľom frameworku je byť nástrojom, ktorý umožní záujemcom o programovanie tvoriť vlastné kreatívne miniaplikácie a programy (napr. 2D hry) bez nutnosti "zápasiť" s technickými detailami Javy. Tieto technické detaily sú v JPAZ2 ukryté do starostlivo navrhnutého systému tried. Prah na programovanie jednoduchých interaktívnych a vizuálnych aplikácii v Jave sa použitím JPAZ2 posúva výrazne nižšie - nie je treba riešiť vlákna a synchronizáciu vlákien, animovanie objektov, použitie komplexných tried Java API pre prácu so zvukom a grafikou, ...

Download

 • jpaz2.jar (205 KB) - knižnica bez zdrojových kódov
 • jpaz2-source.jar (326 KB) - knižnica vrátane zdrojového kódu
 • jpaz2-deploy.jar (112 KB) - knižnica bez zdrojového kódu a Object Inspectora (verzia pre použitie vo vlastných aplikáciách)
 • JPAZ2 na GoogleCode - vždy najnovšie verzie JPAZu

Dokumentácia

Demonštračné mikroprojekty

Kľúčové triedy

 • ObjectInspector - základná trieda schopná "skúmať" iné objekty v run-time (počas behu programu) - zobrazovať ich vlastnosti a spúšťať definované metódy
 • Turtle - základná trieda reprezentujúca "korytnačky" v korytnačej 2D grafike a zároveň grafický objekt v ploche (Pane)
  • kresliace schopnosti korytnačej grafiky
  • otlačenie svojho tvaru do plochy (Pane) - umožňuje kresliť obrázky zo súboru do plochy
  • môže mať tvar definovaný statickým alebo animovaným obrázkom (komplexné tvary sú budované triedou ImageShape.Builder) - aj s možnosťou definovania rýchlosti animácie
  • korytnačka je vždy umiestnená v nejakej ploche (Pane)
 • Pane - základná trieda reprezentujúca kresliacu plochu (metafora: papier so zadanými rozmermi)
  • môže obsahovať korytnačky a iné plochy (Pane-s)
  • možnosť definovať stred rotácie, smer natočenia a polohu stredu rotácie
  • nastaviteľná transparentnosť
  • môže reagovať na udalosti (klávesnice aj myši) - Upozornenie: Korytnačky nevedia reagovať na udalosti. Ak je to v programe potrebné, musí sa o to postarať plocha, v ktorej sa nachádza "korytnačka" (grafický objekt)
  • nastaviteľné tikanie (perióda s akou je volaná metóda onTick)
 • ImageShape - reprezentuje tvar korytnačky (grafického objektu), ktorý je určený nejakým obrázkom
  • táto trieda je náhradou ImageTurtleShape
 • ImageShape.Builder - reprezentuje objekt, pomocou ktorého je možné bližšie špecifikovať tvar korytnačky z grafického súboru
  • umožňuje nastaviť stred rotácie, počet náhľadov (views) a počet snímkov (frames) tvaru
  • náhľad (view) reprezentuje pohľad na tvar - napr. v závislosti od stavu grafického objektu, či jeho natočenia
  • snímka (frame) reprezentuje jeden snímok animácie - v animovaných tvaroch musia mať všetky náhľady (views) rovnaký počet snímkov
  • umožňuje nastaviť transparentnosť tvaru
  • umožňuje načítať animované tvary z neanimovaného formátu (t.j. nielen z animované gif)
 • AudioClip - reprezentuje zvukový súbor (nahrávku) a poskytuje jednotné rozhranie pre jeho prehrávanie nezávisle od formátu zvukového súboru
  • podporované formáty: mid (syntetizovaná hudba), aiff, au a wav (nekomprimované audio)
  • pri importe pozor na zámenu s inými triedami s názvom AudioClip v Jave (v iných balíkoch)
  • narozdiel od iných tried v Jave (napr. Clip) tu nie je obmedzenie na veľkosť zvukového súboru a počet súčasne prehrávaných zvukov
  • pre zvukové efekty častých akcií v aplikácii odporúčame prednačítanie súboru do pamäte (parameter konštruktora) a prehrávanie cez playAsActionSound (umožňuje súčasne viac krát prehrávať ten istý zvuk - napr. viac "výbuchov" v hre naraz)
 • JPAZPanel - základná trieda, ktorá prepája kresliace plochy (Pane-s) a Swing aplikácie.
  • zobrazuje jednu kresliacu plochu (Pane)
  • umožňuje aktivovať zarovnanie (align) plochy (Pane) a panelu (JPAZPanel) - rozmery plochy sa prispôsobujú rozmerom panelu a naopak
  • umožňuje zmeniť zobrazenú kresliacu plochu (Pane) - okamžite alebo s vizuálnym efektom prechodu (TransitionEffect, podobne ako efekty prechodov snímok v PowerPoint-e)
 • JPAZWindow - ako JPAZPanel, ale kresliaca plocha sa zobrazuje v okne
  • použitie JPAZWindow je preferované pred rozširovaním triedy WinPane (v kóde konštruktora triedy rozšírujúcej WinPane nie je garantované, že onXYZ metódy budú volané až po skončení tohto konštruktora).

Poznámky k synchronizácii

 • JPAZ2 je navrhnutý tak, aby všetky onXYZ všetkých tried JPAZu boli vykonávané v EDT vlákne Swing-u. Vďaka tomu nie je potrebná žiadna synchronizácia (pokiaľ nevytvárate vlastné vlákna). Pokiaľ nemáte s vláknami a ich synchronizáciou dostatočné skúsenosti, odporúčame vlastné vlákna nevytvárať.
 • Pokiaľ nie je uvedené inak, metódy objektov tried JPAZu sú implementované ako thread-safe (výnimkou je napríklad aj ImageShape.Builder).
 • Kód metódy main je vykonávaný v inom vlákne, než všetky onXYZ metódy. Odporúčame preto v tejto metóde zrealizovať len vytvorenie objektov aplikácie. Pozor tiež na verejné statické referenčné premenné inicializované v metóde main (môžu byť ešte neinicializované, t.j. null, keďže ich inicializácia neprebehla).
 • Pre skúsených programátorov: Pokiaľ sa potrebujete synchronizovať voči iným akciám JPAZu, použite zámok JPAZUtilities.getJPAZLock() - pozor, z kódu držiaceho tento zámok nezískavajte iné zámky (obzvlášť sa nesynchronizujte s EDT vláknom Swing-u, napr. cez SwingUtilities.invokeAndWait) - môže to mať za následok deadlock.