Hodnotenie predmetu PAZ1a

Hodnotenie (známka) sa získava na základe celkového počtu získaných bodov. Body je možné získavať za rôzne aktivity (testy, domáce zadania, projekt, atď.), ktoré sú rozčlenené do 3 kategórii. Pre každú kategóriu je predpísaný minimálny počet bodov, ktoré musí študent získať pre získanie hodnotenia. V prípade nesplnenia podmienky minimálneho počtu bodov pre hociktorú z kategórií dostáva študent automaticky známku FX bez ohľadu na body získané aktivitami v iných kategóriách.

Kategórie aktivít:

 • testy a písomky počas semestra (min. 30 bodov z 70)
 • domáca práca (min. 40 bodov)
 • záverečný praktický test (min. 30 bodov zo 70)

Okrem uvedených troch kategórií môžu cvičiaci a prednášajúci udeliť bonusové body (napr. za aktivitu, pomoc pri workshopoch, atď.) v rozsahu nanajvýš 10 bodov za semester. Tieto body nepatria do žiadnej z kategórii - započítavajú do celkového súčtu, no nepomôžu pri splnení povinných bodových miním.

Známka (po splnení podmienky o minimálnych počtoch bodov v jednotlivých kategóriách) je určená na základe celkového súčtu získaných bodov:

 • A: >= 200
 • B: <175, 200)
 • C: <150, 175)
 • D: <125, 150)
 • E: <100, 125)
 • FX: < 100

Testy a písomky počas semestra

Kľúčom k úspešnému zvládnutiu predmetu PAZ1a je pravidelná priebežná príprava a štúdium počas celého semestra. Táto príprava je kontrolovaná písomkami a polsemestrálnym praktickým testom.

Aktivity:

 • písomky na teoretických cvičeniach
  • 10 písomiek počas semestra, na každej možno získať až 4 body (celková ponuka je tak 40 bodov za semester)
  • písomka trvá 12 minút a píše sa na začiatku teoretického cvičenia (pozor, na oneskorený príchod na cvičenie)
 • polsemestrálny praktický test (midterm)
  • v ponuke sú úlohy sa 30 bodov
  • je realizovaný počas praktických cvičení po odprednášaní a precvičení prvých 6 prednášok

Domáca práca

Programovať sa nie je možné naučiť inak, len vlastným programovaním a samostatnou prácou. Motiváciou k vlastnému programovaniu sú zadania a projekt.

Aktivity:

 • domáce zadania
  • pravidelne (skoro každý týždeň) počas výučovej časti semestra budú zverejňované sady domácich zadaní na riešenie s ponukou 6-12 bodov
  • cvičiaci môžu pre svoje skupiny pripraviť bonusové sady domácich úloh v neobmedzenom rozsahu
  • cvičiaci môžu pripraviť individuálne zadania (náročnejšie projekty) v rozsahu 10-20 bodov
 • projekt
  • podmienky a pravidlá pre projekt sú zverejnené v polovici semestra
  • cieľom je vytvoriť Java aplikáciu, ktorá by demonštrovala získané programátorské zručnosti (zvyčajne jednoduchú hru s využitím JPAZ-u)
  • v dohodnutom termíne prebehne verejná obhajoba projektov pred komisiou
  • za projekt je možné získať až 40 bodov

Rada: Neodporúčame spoliehať sa na bodový zisk za projekty na konci semestra (v skúškovom). Je vhodné zabezpečiť si splnenie povinného minima cez domáce zadania počas výučbovej časti semestra.

Záverečný praktický test

Vyvrcholením štúdia a práce počas celého semestra je záverečný praktický test, v ktorom študenti preukážu praktické osvojenie si obsahu predmetu. Získané zručnosti sú nevyhnutným predpokladom pre ďalšie štúdium, no špeciálne pre predmet PAZ1b.

Aktivity:

 • záverečný praktický test
  • v ponuke sú úlohy za 70 bodov
  • realizovaný je v skúškovej časti semestra
  • narozdiel od polsemestrálneho testu je niekoľko termínov (spravidla 3-4) s možnosťou opakovaného zúčastnenia sa testu

Bodové sankcie

Účasť na výučbe

Bodové sankcie spojené s neúčasťou na výučbových aktivitách:

 • účasť na prednáškach je nepovinná
 • účasť na cvičeniach je povinná
  • 4 ospravedlnené neúčasti (t.j. neúčasť na nanajvýš 4 cvičeniach je automaticky tolerovaná, dôvody nás nezaujímajú)
  • za každú ďalšiu neúčasť je bodová sankcia vo výške 10 bodov

Rada: Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť na viacerých cvičeniach, alebo vznikli okolnosti, ktoré bránia v riadnej účasti na výučbe, čo najskôr kontaktujte svojho cvičiaceho alebo administrátora predmetu. Vopred ide všeličo poriešiť, na konci semestra už neporiešime nič.

Plagiátorstvo

Žiaľ každoročne sa stretávame s prípadmi plagiátorstva (najmä pri domácich zadaniach a projektoch), kedy študenti prezentujú cudziu alebo spoločnú prácu ako svoju vlastnú samostatnú prácu. Odhaliť plagiátorstvo je pre nás (po rokoch skúseností a s využitím vhodných SW nástrojov) relatívne jednoduché.

Pravidlá:

 • prvá účasť na plagiátorstve je trestaná bodovou sankciou vo výške 20 bodov pre všetky zainteresované osoby ("poskytovateľa" aj "prijímateľa")
 • druhá účasť na plagiátorstve znamená automaticky hodnotenie FX

Rada: Spolupráca a vzájomná komunikácia o študijných problémoch medzi spolužiakmi je predpokladom k úspešnému zvládnutiu predmetu PAZ1a. Ak sa chcete vyhnúť obvineniu z plagiátorstva, odporúčame dodržiavať tieto pravidlá:

 • pri vysvetľovaní učiva nepoužívajte ako príklady úlohy, ktoré sú z aktuálnych sád domácich zadaní (t.j. zo sád, u ktorých odovzdávanie riešení nebolo uzavreté) - je predsa k dispozícií veľa úloh z cvičení
 • ak hovoríte o riešení úlohy z aktuálnej sady zadaní, vyhnite sa použitiu zdrojového kódu (napr. namiesto konkrétneho kódu poviete, "nájdem maximum v poli", "z parametrov vyberiem menšie číslo a uložím si ho do premennej", "prejdem postupne for-cyklom všetky znaky reťazci a vždy keď natrafím na hľadaný znak, zvýšim počítadlo o 1")
 • ak využívate školské učebne na riešenie úloh z aktuálnych sád domácich zadaní, svoje riešenia neuchovávajte na školskom počítači
 • pri nejasnostiach využívajte predmetové diskusné fórum