Záverečné testy

Termíny hodnotenia

 • 22.12.2011 o 8:00 (P/05, P/07)
 • 12.01.2012 o 8:30 (P/03)
 • 26.01.2012 o 8:30 (P/03)
 • 09.02.2012 o 8:30 (P/03)

Priebeh záverečného testu

 • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
 • test je praktický, realizovaný v PC učebni,
 • úlohy majú formu grantovaného projektu, časť úloh tvorí povinnú časť (zvyčajne konštruktory a niektoré základné metódy) - bez ich vyriešenia nie je možné nechať si ohodnotiť úlohy v nepovinnej časti,
 • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
 • dostupná je Java dokumentácia a kompletná stránka predmetu PAZ1a s výnimkou riešení z cvičení.

Prihlasovanie na záverečné testy

 • prihlasovanie prebieha cez AIS,
 • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
 • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Zadanie testov v školskom roku 2011/2012