Záverečné testy

Termíny hodnotenia

  • ...

Priebeh záverečného testu

Záverečný praktický test prebieha za rovnakých podmienok ako polsemestrálny test, až na niekoľko zmien:

  • záverečný test trvá 4 hodiny (240 minút),
  • úlohy majú formu grantovaného projektu, časť úloh tvorí povinnú časť (zvyčajne konštruktory a niektoré základné metódy) - bez ich vyriešenia nie je možné nechať si ohodnotiť úlohy v nepovinnej časti,
  • riešenia nie sú hodnotené evaluátorom, priebežne ich hodnotia dostupní hodnotiaci (študent preukazuje, že kód je funkčný a spĺňa požiadavky zadania),
  • na rozdiel od polsemestrálneho testu je dostupná navyše aj kompletná stránka predmetu PAZ1a s výnimkou riešení z cvičení (v závislosti od zadania).

Prihlasovanie na záverečné testy

  • prihlasovanie prebieha cez AIS,
  • na test je možné prísť aj bez prihlásenia sa v AISe, neprihlásený študent môže byť odmietnutý, ak to nedovoľujú organizačné podmienky (napr. nedostatok voľného miesta, nedostatočný počet členov dozoru a hodnotiteľov k navýšenému počtu študentov, ...),
  • študent sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek termínu písomky, do celkového hodnotenia sa berie výsledok z najneskoršieho termínu, ktorého sa študent zúčastnil (t.j. berie sa posledný, nie najlepší výsledok).

Zadanie testov v školskom roku 2016/2017

Zadanie testov v školskom roku 2015/2016

Zadanie testov v školskom roku 2014/2015

Zadanie testov v školskom roku 2013/2014

Zadanie testov v školskom roku 2012/2013

Zadanie testov v školskom roku 2011/2012